3. Uluslararası Katılımlı Radyasyondan Korunma Kongresi

2-4 Aralık 2022, Ankara

Kongremizin bu yılki teması; “Gıdadan sağlığa, enerjiden uzaya… Radyasyon yaşamın her anında ve faydalı…”


BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI
Kayıt – Konaklama

Kongremiz için çeşitli kayıt ve konaklama seçenekleri belirledik. Kayıt ve konaklama bilgilerini inceleyerek tercihinize uygun seçenekleri belirleyebilirsiniz. Erken kayıt avantajından faydalanmanızı rica ederiz.


DAHA FAZLA


Kongre Nerede Gerçekleşecek?

Bu yıl 2-4 Aralık tarihlerinde 3. Uluslararası Katılımlı Radyasyondan Korunma Kongresi’ni sizlerin değerli katılımlarıyla Ankara’da Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştireceğiz.


DAHA FAZLA


Bilimsel Program

Radyasyondan korunma alanındaki gelişmeleri, çok taraflı biçimde, akademiden, düzenleyici kuruluşlardan, sanayiden, tedarikçilerden ve uygulayıcılardan katılacak yerli ve yabancı uzmanlar ile birlikte tartışacağız.


DAHA FAZLA


Önemli Tarihler Neler?

 • Kongre Tarihi: 2-4 Aralık 2022
 • Kongre Yeri: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara
 • Erken Kayıt: 1 Kasım 2022
 • Bildiri Gönderim: 10 Kasım 2022
 • Bildiri Sonuçları: 17 Kasım 2022

Kongre
Sonuç Bildirgesi


“Gıdadan sağlığa, enerjiden uzaya radyasyon yaşamın her alanında ve faydalı” sloganıyla yola çıkarak düzenlediğimiz 3. Uluslararası Katılımlı Radyasyondan Korunma Kongresi’nde Akkuyu Nükleer Güç Santralinin radyolojik çevresel izlemesi, günümüz olayları ışığında nükleer emniyet ve nükleer güvenlik, tanı ve tedavide radyasyon optimizasyonu ve radyasyondan korunma, radyasyon riskleri ve radyasyondan korunma mevzuatı, kişisel dozimetri ve endüstriyel uygulamalarda radyasyondan korunma başlıklarında 25 davetli konuşmacıyı dinledik. Ayrıca sözlü ve poster bildiriler ile radyasyondan korunma konusunda güncel akademik çalışmaları takip etmiş olduk.

Kongrenin sonuçlarına geçmeden önce etkinliğimizin sponsorlarına bir kez daha teşekkür ederiz. Maddi desteklerinin ortaya çıkardığı manevi gücü ifade etmek çok zor, tüm destekçilerimize tekrar teşekkür ederiz.

Kongre sonunda:

 • Akkuyu Nükleer Güç Santrali için yürütülmekte olan çevresel radyolojik inceleme faaliyetleri ile ilgili bilgi alınmıştır. Bu faaliyetler içinde, bilgi, deneyim, ekipman ve laboratuvar desteğinin yerli kurum ve kuruluşlarca sağlanmadığı anlaşılmıştır.
 • Nükleer Emniyet, radyasyon acilleri ve nükleer güvenlik konularında güncel konular tartışılmıştır. Bahsedilen konulara ait her alt başlıkta radyasyondan korunma ile ilgili uzmanlığa ihtiyaç duyulduğu görülmüştür.
 • Tanı ve tedavi hizmetlerinde radyasyondan korunma başlığında radyoterapi kliniklerinin yanı sıra nükleer tıp ve radyoloji kliniklerinde de radyasyondan korunma konusunda yetkin uzmanların deneyimlerine ihtiyaç olduğu anlaşılmıştır.
 • Radyasyon riskleri başlığı altında hem iyonlaştırıcı hem de iyonlaştırıcı olmayan radyasyonun biyolojik etkileri ve düşük doz radyasyon riskleri ile ilgili güncel bilgiler aktarılmıştır. Bu oturum sonunda iyonlaştırıcı radyasyonla ilgili risklerin daha iyi anlaşılmasıyla iyonlaştrıcı radyasyondan korunma ve biyolojik etkiler konusunda ilgili paydaşların bilgi seviyesinin iyonlaştırıcı olmayan radyasyona göre oldukça yüksek olduğu görülmüştür. İyonlaştırıcı olmayan radyasyondan korunma ile ilgili uzmanlığın da ülkemize kazandırılması gereği görülmüştür.
 • Tanı ve tedavide radyasyon optimizasyonu konusunda, optimizasyonun sağlanmasında kullanılan yeni teknikler ve uygulamalar hakkında bilgi almış olduk. Ayrıca, radyasyon güvenliği kültürüne de değindik. Dinlediğimiz çalışmalar hem uygulamalarda hem de simülasyonlar desteği ile tanı ve tedavideki uygulamalarında radyasyon maruziyetinin kontrolünün iyileştirildiğini ve radyasyon güvenliği kültürünün bir kurumun kültürü haline gelmesinin, kurumun yönetimi başta olmak üzere herkesin görevi olduğunu öğrenmiş olduk.
 • Radyasyondan korunma mevzuatı çerçevesinde Nükleer Düzenleme Kurumu ve Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırmaları Kurumu’nun kurulması ile oluşturulan ve nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyon ile ilgili yeni düzenleyici ve Ar-Ge yapısı anlaşılmıştır. Ayrıca Sağlık Bakanlığının yeni ve taslak mevzuatı değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler sonucunda:
  • Sağlık fizikçisi kavramının radyasyondan korunma uzmanı olarak değerlendirilmesi gerektiğini görmüş olduk. Burada, sağlık fizikçisi ve medikal fizikçi kavramlarının karıştırılmaması gerektiğini ve ulusal mevzuattaki kavram kargaşasının giderilmesi gerektiğini vurgulamak istiyoruz. Bunun için radyasyondan Korunma Uzmanının meslek tanımı olarak mevzuatla tanımlanması gerektiğini ve ilgili düzenlemelerin hayata geçirilmesinin acil ve önemli olduğunu düşünüyoruz.
  • Sağlık Bakanlığınca ilgili düzenlemelerle belirlenen doz limitlerinin gözden geçirilmesi gerekmektedir. Belirlenen limitlerin bilimsel verilere dayalı olması ve uluslararası kabul edilen limitlerle uyumlu hale getirilmesinin yapılacak en doğru şey olduğunu düşünüyoruz.
  • Sivil toplum örgütleri temsilcileri ile yaptığımız panel sonunda, özellikle ülkemizde hızla değiştirilip güncellenmekte olan mevzuatla ilgili çalışmak üzere STK’larımızın birlik olup birlikte hareket etmesine karar verilmiştir. STK’lar arasında yapılacak koordinasyonun çok önemli olduğunun altınızı çiziyoruz.
 • Kişisel dozimetri oturumu bizim için kıymetliydi çünkü dozimetreler radyasyon çalışanlarının maruz kaldığı dozları belirlemede kullanılırken aslında altıncı duyu organı gibidir. Ülkemizde dozimetrelerde ve dozimetre ölçümlerinin yapılmasında kullanılan teknolojiler hakkında bilgiler almış olduk. Özellikle TENMAK’ın SSDL alt yapısı ile ilgili bilgi almaktan ve birincil dozimetri laboratuvarı olmak konusunda attıkları adımları duymaktan büyük mutluluk duyduk. Bu vesile ile Radyasyondan Korunma Uzmanları Derneği olarak Dr. Çiğdem Yıldız’ı bir kez daha rahmetle anmak istiyoruz.
  • Radyasyon dozimetrelerinin ve ölçüm sistemlerinin ulusal metroloji sistemine dahil edilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Yasal metroloji içinde insan sağlığını ilgilendiren cihazlar olduğu için radyasyon dozimetrelerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafundan ulusal metroloji sistemine dahil edilmesi gerektiği görülmüştür.
  • TENMAK’ın ikincil dozimetri laboratuvarının yeterlilikleri içinde ve yeterliliklerine uygun olarak ülkede dozimetri ölçümlerinin doğrulanmasında sistem içinde bulunmasının önemini konuştuk.
  • Dozimetri hizmeti alan kuruluşların dozimetrelerini dozimetri servislerine zamanında yollaması için bu kuruluşlara gerekirse yaptırım uygulanması için gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini görmüş olduk.
 • Endüstriyel uygulamalarda radyasyondan korunma oturumunda hurda yönetiminde radyasyondan korunma ve Gaziemir sahasında yapılacak çevresel iyileştirme faaliyetleriyle ilgili bilgi almış olduk.
  • Her iki konuda da radyasyonun algılanması ve ölçülmesinde eğitimli ve uzman çalışanlara ihtiyaç duyulduğunu bir kez daha belirtmiş olduk. Hurda ithalatında izotop tespitinin önemini ve Gaziemir sahasında, sahanın emniyetinin sağlanmasının gerekliliğini vurguladık.
 • Ayrıca endüstriyel uygulamalarda kullanılan kaynakların üretilmesinde kullanılan yeni teknolojiler ve yaygın kullanılan kaynaklar hakkında bilgi aldık. Bu konudaki düzenlemelerle ilgili sorunları ele aldık:
  • Endüstriyel radyografide kullanılan cihazlarla ilgili mülga mevzuatın geçmişte radyasyondan korunma ile ilgili gerekleri karşıladığı belirtilmiştir.
  • Radyasyondan korunma uzmanlarının radyasyon tesisleri, faaliyetleri ve uygulamalarında mevzuat gerektirmese de istihdam edilmesinin önemi vurgulanmıştır.
  • Ülkemizde hazırlanan taslak mevzuata geri bildirim yapılması tartışılmıştır.

Kongre sonunda Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer uygulamalar ile ilgili güncel bilgiler almış olduk. Özellikle KBRN ajanlarının tespit edilmesinde ve olay yeri yönetiminde önemli konuları dinledik. KBRN kaza ve olaylarının hem yönetimsel hem teknik hem de bilimsel olarak yapılması gereken çok kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulmasına neden olduğunu bir kez daha gördük.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Sponsorlarımız


Hoş geldiniz

Kongreye Davet

Nükleer ve Radyasyon Teknolojilerinin Değerli Kullanıcıları, Üreticileri, Yasa Yapıcıları;

Teknolojinin her geçen gün artan bir hızla geliştiğine şahit olduğumuz günümüz dünyasında nükleer ve radyasyon odaklı ürün ve hizmetlerin gittikçe yaygınlaştığını görüyoruz. Nükleer santrallerde enerji üretimi, iyonizan radyasyon kaynaklarının tıpta teşhis ve tedavi amaçlı kullanımı, radyoaktif kaynaklardan tarımsal üretimde ve endüstriyel uygulamalarda faydalanılması gibi örnekler ilk akla gelenler. Bu yaygınlaşan kullanımların uygulayıcılar ve düzenleyiciler açısından öngörülmesi gerekli belirsizlik ve riskleri barındırdığını biliyoruz. İşte radyasyondan korunma pratiği bu sağlık ve güvenlik risklerinin tolere edilebilir düzeylerde tutulmasını kendine konu edinmiş bir bilimsel disiplini. Radyasyon kaynaklarının ilk kullanıldığı günlerden başlayan bir geçmişe sahip bu alanda bilimsel dayanaklar ile birim ve standartların tanımlanması, limitlerin tavsiye edilmesi ve güvenlik altyapısının oluşturulması gibi faaliyetleri görev edinmiş Uluslararası ölçekte kuruluşların olduğunu hepimiz biliiyoruz. Radyasyondan Korunma Uzmanları Derneği (RADKOR) olarak 2012 yılından beri radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma konularında farkındalık oluşturmayı ve doğru bilgiyi yaymayı kendimize misyon edinmiş bir sivil toplum örgütüyüz. Belli dönemlerde bilimsel etkinlikler düzenlemeyi de ulusal sorumluluğumuzun bir parçası olarak kabul ediyoruz. Halkın, çalışanların ve çevrenin güvenliği ile ilgili problemlerin ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı Radyasyondan Korunma Kongresinin ilkini 2015 yılında ve ikincisini 2017 yıllarında başarıyla düzenledik.

Bu yıl 2-4 Aralık 2022 tarihlerinde 3. Uluslararası Katılımlı Radyasyondan Korunma Kongresi’ni Ankara’da, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştireceğiz. Kongremizin bu yılki teması, “Gıdadan sağlığa, enerjiden uzaya… Radyasyon yaşamın her anında ve faydalı…” olarak belirledik.

Radyasyondan korunma alanındaki en son gelişmeleri, çok taraflı bir biçimde, akademiden, düzenleyici kuruluşlardan, sanayiden, tedarikçilerden ve uygulayıcılardan katılacak yerli ve yabancı uzmanlar ile birlikte tartışacağız., ulusal ihtiyaçlarımız ve bunların giderilmesinin yaratacağı istihdam, üretim ve yatırım fırsatlarını ortaya koymayı hedefliyoruz. Kongre Düzenleme Kurulu olarak ihtiyaç duyabileceğiniz hususlarda sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyacağız. Kongre programının tamamına ve diğer ayrıntılı bilgilere web sitesimiz aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

Radyasyondan korunma alanındaki akademisyen, uzman ve uygulayıcıların yeniden bir araya geleceği RADKOR 2022 Kongresi’ne katılımınızın, bilimsel ve teknolojik bilgi paylaşımının ötesinde ulusal bir sorumluluk olduğu inancıyla katılım, katkı ve desteklerinizi bekliyor, ülkemize yararlar getirmesini diliyoruz.

Saygılarımla,
Prof.Dr. Ahmet Bozkurt
RADKOR2022 Kongre BaşkanıRadyasyon ve
İSG Kursu

Kursa Davet

Gıdadan enerjiye, sağlıktan endüstriye, tarımdan teknolojiye kadar yaşantımızın her anında var olan radyasyon ve radyasyon kullanımı büyük önem taşımaktadır. Sağlıkta, endüstride ve pek çok farklı uygulamada radyasyona maruz kalım sonucunda ortaya çok ciddi risklerin çıkabileceği epidemiyolojik çalışmalar sonucu bilinmekte ve hatta gerekli önlemler alınmadığı takdirde alınan dozun artışına bağlı olarak kanser riskinin artması da şüphesiz en ciddi etki olarak ortaya çıkmaktadır. Sonuçta, kişilerin ve çevrenin radyasyona maruz kalma olasılığına karşı gerekli önlemlerin ve korunma yöntemlerinin önemini bilinmesi gerekmektedir. Radyasyon risklerini bilmemize rağmen çalışmalarımızda yararları gözetilerek kullanılmaktadır. Fayda-zarar dengesi içinde kullanımı ve korunma yöntemlerinin bilinmesi risk azaltımında önemli bir rol oynar.

İş yeri Hekimleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarını hedef alan bu kursta teorik ve uygulamalı derslerde radyasyonu tanımlama, radyasyondan korunma ve riskler de dahil olmak üzere hangi durumda nasıl acil eylem planlarının uygulanacağına dair konular ele alınacaktır. Türkiye’de konusunda uzman çok değerli hocalarımız ve kamu kuruluş yetkililerinin katkı sağlayacağı bu kursta sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

03 Aralık 2022 tarihinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ndeki Kurs Salonunda görüşmek dileğiyle…

Doç. Dr. Ayşegül Yurt
Doç. Dr. Ayşe Coşkun Beyan


Kursa Kayıt Ol

Kongre
Posteri

İndirilebilir boyut için lütfen tıklayınız

İletişimde
Kalın

Kongre bültenimize e-posta adresinizle kayıt olarak gelişmelerden haberdar olmak ister misiniz?  312 466 70 00

  Kongre ile ilgili bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.